Klauzula informacyjna dla Potencjalnych Klientów Mitec sp. z o.o.

Na podstawie art. 13 ust. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mitec spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000410292, reprezentowanej przez Mitec Sp. z o.o. zwana dalej Administratorem.
 2. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:
  • 2.1. zachęcamy do kontaktu doradcą z Działu Handlowego kontaktującym się̨ z Państwem w sprawie naszej oferty i/lub
  • 2.2. wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą̨ się̨ Państwo skontaktować́ w sprawach ochrony swoich danych osobowych:
   na adres e-mail:
   biuro@mitec.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.
 3. Państwa dane osobowe będą̨ przetwarzane w celu:
  • 3.1. oferowania Państwu produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego, w tym produktów i usług świadczonych przez podmioty z nami współpracujące (partnerów) oraz dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Profilowanie polega na tym, że możemy w oparciu o Państwa dane osobowe ocenić́ niektóre Państwa cechy, słące do analizy Państwa preferencji, a w oparciu o nie – dostosowywać́ Państwa profile w celu świadczenia dla Państwa usług. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany jest niezbędne w celu zawarcia umowy.
  • 3.2. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu.
  Przys
  ługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać́ Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji, gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują̨ nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 5. Okres przechowywania danych.
  • 5.1. przez okres realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego oferowania Państwu bezpośrednio naszych produktów i usług;
  • 5.2. dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż
  • zgłoszą̨ Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.
 6. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:
  • 6.1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • 6.2. przenoszenia danych;
  • 6.3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • 6.4. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • 6.5. usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • 6.6. wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Informacja o dobrowolności podania danych.
  Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przygotowania oferty dotyczą
  cej możliwej współpracy.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji!