Regały paletowe tradycyjne

System tradycyjnych regałów paletowych jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku magazynów, gdzie konieczne jest składowanie różnorodnych produktów na paletach. Szerokie spektrum profili i dodatków pozwala na optymalną lokację każdego towaru na różnych wysokościach.
Rozmieszczenie i wysokość regałów jest uzależniona od typu stosowanych wózków widłowych, składowanego towaru i wielkości magazynu.

ZALETY: Możliwość dostosowania do każdego rodzaju składowanego ładunku, zarówno pod względem ciężaru jak i objętości, Gwarancja łatwej kontroli stanów magazynowych, Możliwość łączenia z poziomami do ręcznej kompletacji zamówień.

W celu składowania większej liczby palet można zastosować regały o podwójnej głębokości, które pozwalają na umieszczenie dwóch palet na głębokość..

Regały do magazynów
Regały do magazynów

Regały paletowe wjezdne

Jest to system pozwalający na maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni magazynowej.
Regały te są odpowiednie do składowania produktów jednorodnych, o małej rotacji i dużej liczbie palet przypadających na daną jednostkę magazynową.

ZALETY: System umożliwia składowanie produktów danej jednostki magazynowej w tym samym rzędzie, według zasady LIFO (dla regałów typu Drive-in) lub FIFO (dla regałów Drive-through), Wymaga minimalnej ilości korytarzy, umożliwiając maksymalne wykorzystanie powierzchni (aż do 85%), Możliwość składowania ładunków o różnych gabarytach, po wcześniejszym zdefiniowaniu ich na etapie produkcji.

Istnieją dwa systemy obsługi ładunków: z jednym korytarzem dostępu – system regałów wjezdnych (Drive-in) oraz z dwoma korytarzami po jednym z każdej strony regału – system przejezdny (Drive-through).
Zastosowanie regałów wjezdnych jest szczególnie korzystne w przypadku komór chłodniczych oraz mroźni. Pozwala bowiem na maksymalną oszczędność przestrzeni przeznaczonej na składowanie produktów w temperaturze poniżej zera

System MoviTrack

Zastosowanie systemu Movirack umożliwia maksymalizację pojemności zarówno nowo powstających, jak i istniejących obiektów magazynowych z zachowaniem bezpośredniego dostępu do każdej palety.
Regały umieszczane są na podstawach ruchomych poruszających się po szynach, co pozwala efektywniej wykorzystać dostępną powierzchnię magazynową, dzięki eliminacji zbędnych korytarzy dostępowych. W celu uzyskania dostępu do żądanego korytarza roboczego operatorzy korzystają z jednego z trzech systemów sterowania: ręcznego, zdalnego lub automatycznego. Podstawy ruchome są wyposażone w silniki, elementy napędowe, sprzęt elektroniczny i systemy zabezpieczające ułatwiające ich obsługę.

ZALETY: Optymalny system składowania w chłodniach i mroźniach, Możliwość zwiększenia pojemności magazynu dzięki eliminacji zbędnych korytarzy obsługowych.

Regały do magazynów
Regały do magazynów

Regały paletowe przepływowe

 

Jest to idealny system do przechowywania produktów o krótkim terminie ważności. Odpowiedni do wykorzystania we wszystkich sektorach przemysłu i dystrybucji (przemysł spożywczy, motoryzacyjny, farmaceutyczny, chemiczny itd.).
Składowanie i obsługa palet odbywa się w systemie LIFO: ostatnia paleta na wejściu staje się pierwszą na wyjściu.
System ten wyposażony jest w kanały przepływowe o minimalnym spadku, które umożliwiają przesuwanie się palet pod wpływem sił grawitacji do przeciwległego końca regału.

ZALETY: Idealna rotacja towarów (system FIFO) – pierwsza paleta na wejściu jest również pierwszą na wyjściu, Oszczędność czasu przy manipulacji paletą, Eliminacja utrudnień – załadunek palet może być realizowany bezpośrednio z korytarza roboczego, Optymalna kontrola magazynowanych produktów. Każdy rząd regałów może być przeznaczony do składowania ładunków innego rodzaju.

Regały Push-Back

Akumulacyjny system magazynowania, pozwalający składować do czterech palet na głębokość. Wszystkie palety na danym poziomie, za wyjątkiem ostatniej, umieszczane są na zestawie wózków popychanych wzdłuż szyn jezdnych.
Składowanie i obsługa palet odbywa się w systemie LIFO: ostatnia paleta na wejściu staje się pierwszą na wyjściu.

ZALETY: Optymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni magazynowej, Idealny system składowania produktów o średniej rotacji, przy dwóch lub większej liczbie palet na jednostkę magazynową, W odróżnieniu od innych systemów akumulacyjnych, na każdym poziomie można składować inną jednostkę magazynową.

Regały do magazynów
Regały do magazynów

Magazyny samonośne

Metoda budowy magazynu, w którym regały tworzą część systemu konstrukcyjnego budynku wraz z okładziną ścian i dachu. W konstrukcjach tego typu regały utrzymują ciężar własny, składowanych artykułów oraz elementów konstrukcyjnych. Budowle te są odporne na działanie czynników zewnętrznych, takich jak parcie wiatru czy ciężar zalegającego na dachu śniegu.
Magazyny samonośne mogą osiągać wysokość nawet do 30 metrów. Jest ona ograniczona jedynie maksymalną wysokością dozwoloną przez lokalne przepisy lub też zasięgiem stosowanych urządzeń transportowych.

ZALETY: Uproszczenie cyklu inwestycji budowlanej, Optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej, Możliwość magazynowania szerokiego wachlarza towarów: palet, kontenerów, ładunków o dużej masie i gabarytach.